Strona WWW


Przedszkole Miejskie Nr1

,,Perełki Bałtyku"

ul. Warszawska 13

72-600 Świnoujście

Zachodniopomorskie

Telefon: 0-91-3274-614

Fax: 91 3274614

e-mail: pmnr1.perelkibaltyku@gmail.com

strona www: przedszkole-miejskie-nr1.pl

NIP 855-15-77-886

REGON: 320930910

Księgowość Przedszkola - tel. 321 26 44

Bank PEKAO SA Io/ Ś-cie

nr konta: opłaty za godziny świadczenia opieki nad dzieckiem

34 1240 3914 1111 0010 3679 3407

nr konta: opłaty za żywienie

20 1240 3914 1111 0010 3679 3465O NAS


Przedszkole Miejskie Nr1 „Perełki Bałtyku” usytuowane jest przy ulicy Warszawskiej 13 w Świnoujściu. Oferujemy opiekę nad dzieckiem przez 11 godzin w dni robocze w godzinach 6:00 - 17:00

Nasza placówka jest miejscem, w którym panuje atmosfera życzliwości i ciepła a mali mieszkańcy naszego miasta miło spędzają tu czas, chłonąc wiedzę o otaczającym je świecie w kolorowych i przestronnych pomieszczeniach.

Pragniemy, by przedszkolaki były radosne i szczęśliwe, aby miały możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez poznanie swoich mocnych i słabych stron. Wspomagamy nasze ,,Perełki Bałtyku" w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata poprzez gry i zabawy uznawane za najlepszą formę przekazywania wiedzy oraz poprzez wycieczki, pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkola i poza nim. Działania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze mają formę:

- zabaw rozluźniająco-wyciszających.

- zajęć gimnastycznych

- zajęć plastyczno-technicznych

- zajęć muzyczno-rytmicznych

- zajęć z elementami pojęć matematycznych

- czytania na głos bajek, w tym także terapeutycznych,

- opieki psychologa, logopedy

- bieżącej obserwacji oraz diagnozy dzieci przez nauczycieli poszczególnych grup

- różnorodnego programu zajęć dydaktycznych przygotowujących do nauki czytania i pisania

-  zajęć z języka niemieckiego.

W każdej grupie organizowane są bardzo lubiane przez rodziców i dziadków spotkania okolicznościowe z okazji różnorodnych świąt. Są to również imprezy plenerowe, w których uczestniczą całe rodziny, a także osoby nie związane z przedszkolem. Rodzice mają także możliwość uczestniczenia w tzw. ,,zajęciach otwartych”, w czasie których mogą zobaczyć swoje dziecko na tle grupy oraz poznać niektóre metody i formy pracy w przedszkolu. Do tradycji w naszym przedszkolu należą również obchody Dnia Dziecka i zabawa noworoczna z prezentami dla naszych milusińskich. Wspólnie z dziećmi bierzemy czynny udział w rozmaitych społecznych akcjach charytatywnych typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Piknik Zintegrowany.


   W roku 2014 nasze przedszkole uzyskało ocenę Kuratorium oświaty w Szczecinie. Wyniki znajdują się w raporcie z załączniku raport z ewaluacji zewnętrznej.


HISTORIA


Nasze przedszkole jest jedną z najstarszych  placówek oświatowych naszego miasta. W maju 2010 roku obchodziło jubileusz 60 - lecia istnienia. Przez ten okres placówka wypuściła w świat tysiące dobrze przygotowanych do dalszej edukacji wychowanków. Nie sposób wymienić nazwisk, ale są to często już trzecie lub czwarte pokolenia.  Zdarza się, że niektórzy wychowankowie wracają do nas w innej roli. Tak jest w przypadku naszych nauczycielek - Panie Ewa Komorek i Ewa Brzozowska są naszymi absolwentkami, a obecnie same kształcą następne pokolenia przedszkolaków.

Dnia 31.03.2009r. W Przedszkolu Miejskim nr.1 w morskiej scenerii odbyła się uroczystość Nadania Imienia Placówce "Perełki Bałtyku", na którą przybyło wielu zaproszonych gości. Przed częścią oficjalną Nadania Imienia odbyły się występy artystyczne dzieci. Cała uroczystość dla wszystkich przyjaciół placówki a przede wszystkim dla przedszkolaków była wielkim przeżyciem. Teraz nasze logo jest wizytówką przedszkola i promocją nadmorskiego, pięknego Świnoujścia.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające 

w roku szkolnym 2017/2018

 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

 

  •      Dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, nie biorą udział w rekrutacji na kolejny rok szkolny. Ich rodzice mogą składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka. Taką deklarację należy pobrać i złożyć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, do którego aktualnie uczęszcza dziecko, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji;
  •     rekrutacja dzieci, które dotąd nie uczęszczały do przedszkoli miejskich, odbędzie się na wolne miejsca do:

Przedszkola Miejskiego nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13; 

Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5, 

Przedszkola Miejskiego nr 5 „Bajka”, ul. Witosa 7; 

Przedszkola Miejskiego nr 7, ul. Sąsiedzka 13a;

 Przedszkola Miejskiego nr 9, ul. Sosnowa 16; 

Przedszkola Miejskiego nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24 – 25 

Przedszkola Miejskiego nr 11 „Tęcza”, ul. Gdyńska 27b;


  • Wychowanie przedszkolne realizowane będzie także w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Narutowicza 10 oraz w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Staszica 17.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym  jest Gmina Miasto Świnoujście, ustalony zarządzeniem nr 148/2017 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 17 marca 2017 r.:

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 

 

od 27 marca 2017 r.

do 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

 

od 15 maja 2017 r.

do 19 maja 2017 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59);

 

do 21 kwietnia 2017 r.

do 24 maja 2017 r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 

21 kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00

30 maja 2017 r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do jednego wybranego przedszkola - w postaci pisemnego oświadczenia;

 

do 26 kwietnia 2017 r.

do godz.15.00

02 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

28 kwietnia 2017 r.

do godz. 12.00

05 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przeszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Zgodnie z treścią art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59, do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

W przypadku większej liczby kandydatów - mieszkańców Gminy Miasto Świnoujście niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)   wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria te mają jednakową wartość.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Świnoujście:

 

Określone przez Radę Miasta Świnoujście kryteria, to:

 

Lp.

Kryterium

Wartość

kryterium

w punktach

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1.

 

Kandydat w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub

Kandydat w danym roku kalendarzowym kończy 3, 4 lub 5 lat.

 

          10

Wniosek o przyjęcie dziecka
do publicznego przedszkola

lub

Wniosek o przyjęcie dziecka
do oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej

2.

Kandydat z rocznika dopełniającego wolne miejsca w grupach kontynuujących wychowanie przedszkolne.

 

          10

Informacja dyrektora przedszkola
o naborze na wolne miejsca

3.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza albo ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub szkoły, do których składany jest wniosek.

 

          10

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły

4.

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo lub uczą się w trybie dziennym:

 

Potwierdzenie pieczęcią zakładu
pracy lub uczelni na druku
oświadczenia stanowiącego
załącznik do wniosku.

Matka/opiekun prawny

          4

Matki /opiekuna prawnego

Ojciec/opiekun prawny

 

          4

Ojca/opiekuna prawnego

5.

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu.

 

Pisemne oświadczenie:

Matka/opiekun prawny

          2

Matki /opiekuna prawnego

Ojciec/opiekun prawny

 

          2

Ojca/opiekuna prawnego

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

       42

 

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest na stronach internetowych przedszkoli miejskich i szkół podstawowych oraz na stronie www.swinoujscie.pl     (na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostanie określony po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Świnoujście obwodów (rejonów) szkół podstawowych Miasta Świnoujście.